Obchodní podmínky

1) KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Název: Rostislav Daněk

Sídlo/bydliště: Masarykovo náměstí 538, Hradec Králové 500 02
IČ: 07176384
Zapsaný: Magistrát města Hradec Králové
Telefon: 604525218
Email: info@uberusky.com

Jméno a příjmení osoby zodpovědné za provoz obchodu: Martina Daňková


Provozní doba:

Po-Pa 9:00-17.00 hod.

 

2) INFORMACE

Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Dětského oblečení U Berušky.com, www. uberusky.com (dále kupující a prodávající).Odesláním objednávky se uzavírá kupní smlouva na dálku.

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny nabízeného zboží a služeb jsou prezentovány včetně DPH (daň z přidané hodnoty).

 

3) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ, VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednat zboží může kupující formou „objednávky přes e-shop“. Kupující se může zaregistrovat, registrace ovšem není poviná, lze zadat objednávku i bez registrace. Po odeslání objednávky obdrží automatické „potvrzení objednávky“ na uvedený e-mail. Poté bude kupující informován mailem o stavu objednávky a datu jejího odeslání. Způsob úhrady si zvolí kupující sám. Objednat zboží je možné také telefonicky na tel. 604525218. Zákazník může objednávku stornovat do 24 hodin od objednání a to buď písemnou formou na mail. adresu: info@uberusky.com, nebo telefonicky.

Nabídka označená jako „akční“ platí do vyprodání zásob nebo do doby skončení takové nabídky uvedené na stránkách obchodu, nebo do odvolání nabídky, nebo do další aktualizace nabídky.

Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (především náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

Způsoby úhrady:

Převodem na účet – úhrada předem, dle "proforma faktury" v „potvrzené objednávce“ Platba je očekávána do 8 pracovních dnů od objednání. Poté je objednávka Stornována (pokud nebylo s kupujícím domluveno jinak). .

Dobírkou - úhrada hotově při převzetí zboží zásilkové službě.

Hotově – na adrese provozovny v uvedenou provozní dobu.

Veškeré úhrady zboží a ceny jsou včetně DPH.

Zboží, které je skladem, Prodávající v případě platby na dobírku nebo při osobním převzetí zboží expeduje zpravidla do 2 pracovních dnů od přijetí objednávky. Při platbě převodem na účet Prodávající zboží skladem expeduje zpravidla do 2 pracovních dnů od připsání příslušné částky na svůj účet. Částečné dodání objednaného zboží je přípustné za předpokladu, že nebyl dohodnutý opak.

Zboží, které není skladem, prodávající expeduje, jakmile je to možné. O přesném datu je Kupující předem informován.

Zákazník je povinnen zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li prodávajícím vyžadována.

 

4) PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Pokud je obal zjevně porušen, dopručuje se kupujícímu neprodleně reklamovat zásilku u přepravce a kontaktovat poté prodávajícího.

Zákazník by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí ihned informovat prodávajícího.

Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení kupní ceny zboží a zašle jej se zbožím, nebo v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.

 

5) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle (písemně-mailem nebo poštou) ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v „odstoupení“ uvést datum nákupu či číslo faktury, nebo objednávky, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Vzorový Formulář pro Odstouperní od kupní smlouvy naleznete na dále uvedeném odkaze, viz níže:

Formulář Odstoupení od kupní smlouvy.

Prodávající vrátí kupujícímu částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. V rámci určitého způsobu dodání je více možností – bude uhrazena nejlevnější z nich. Prodávájící není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, doporučuje se, aby zboží bylo neopotřebené a nepoškozené. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

 

6) PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním parametrům) jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad.
Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Projeví-li se vada v průběhu 12 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

U kosmetických produktů je datum minimální trvanlivosti uvedeno slovy „Spotřebujte nejlépe do…“. Datum minimální trvanlivosti nemusí být uvedeno na obalu výrobku, jehož minimální trvanlivost přesahuje 30 měsíců. U těchto výrobků je použit symbol otevřené nádobky na krém, uvnitř kterého je údaj o době, po kterou lze přípravek po otevření používat např. Je-li v symbolu otevřené nádobky uvedeno 12M, znamená to, že krém je nutné spotřebovat do 12-ti měsíců od otevření.

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době..

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Práva z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti, uplatňuje Kupující u Prodávajícího na Kontaktní adrese. Kontaktní údaje pro vyřízování reklamací jsou shodné jako u čl. 1.

 

7) VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Uplatnění reklamace je moment, kdy se prodávající o reklamaci dozvěděl.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Reklamaci je možno považovat za vyřízenou až v okamžiku, kdy tuto skutečnost ohlásí prodávající zákazníkovi prostřednictvím emailu na emailovou adresu zákazníka, či telefonicky na telefonní číslo zákazníka nebo písemně na adresu zákazníka, nehledě na to, zda byla reklamace zamítnuta či uznána. Pokud prodávající nekontaktuje zákazníka do 30 dnů od uplatnění reklamace, má se za to, že vada je neodstranitelná a zákazník tak může nárokovat cenu výrobku zpět.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených náklad.

Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem: Informování Prodávajícího telefonicky, e-mailem či písemně.

Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. Pro zjednodušení Vaší reklamace zboží máme pro Vás připravený "Reklamační protokol", viz odkaz níže.

Formulář Reklamační protokol.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů - V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu §419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná. Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti podle § 20 n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště - seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

Také Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy."

 

8) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Prodávající prohlašuje, že je platně registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00050443

Kupující souhlasí se zpracováním a shromažďováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště a doručovací a fakturační adresa, odlišuje-li se od adresy bydliště, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, případně dalších osobních údajů, které uvede v objednávce nebo při registraci uživatelského účtu (dále společně vše rovněž jen jako „osobní údaje“), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Osobní údaje budou zpracovávány pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu (pokud tuto možnost označí.) Souhlas nebo jeho odepření se zpracováním osobních údajů není podmínkou, která by znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje Kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Kupujícího Prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci a osoby podílející se na dodání zboží Kupujícímu, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu Ochrana a zpracování osobních údajů.


Zboží do zahraničí prozatím nezasíláme !

Veškeré uvedené ceny dopravy a způsoby úhrady jsou uvedeny včetně DPH!

ZPŮSOB DORUČENÍ POŠTOVNÉ BALNÉ

Zásilkovna - výdejní místa
Zásilka Vám bude doručena následující pracovní den od odeslání zásilky, o doručování zásilky budete informováni sms, případně telefonicky. Zásilku můžete elekronicky sledovat.

69,00.-Kč

s DPH

ZDARMA

Doručení na adresu

Zásilka Vám bude doručena následující pracovní den od odeslání zásilky, o doručování zásilky budete informováni sms, případně telefonicky. Zásilku můžete elekronicky sledovat.

94.00,-Kč

s DPH

ZDARMA
Zásilkovna - výdejní místo, Doručení na adresu
Při objednávce zboží nad 2300,- kč s DPH.
ZDARMA ZDARMA
OSOBNÍ ODBĚR
Osobní odběr zboží na uvedené adrese provozovny.
ZDARMA ZDARMA
ZPŮSOB ÚHRADY POPLATEK
DOBÍRKOU - Zásilkovna - výdejní místo, Doručení na adresu
Platba při převzetí zásilky, dobírečné k poštovnému činí
39,00 Kč s DPH
PŘEVODEM NA ÚČET
Platba předem na uvedený účet Česká spořitelna: 5510467359/0800 (zboží je odesíláno po připsání platby na účet).
BEZ POPLATKU

PLATEBNÍ BRÁNA PAY-U (platba platebními kartami, nebo přes platební rozhraní bankovních institucí).

BEZ POPLATKU
DOBÍRKOU Zásilkovna - výdejní místo, Doručení na adresu
Při objednávce zboží nad 2300,- Kč s DPH.
BEZ POPLATKU

Doprava zdarma

Pro objednávky
nad 2 300 Kč

Více

Zákaznická linka

+ 420 604 525 218

od 10.00 do 16.30 hod. 

- v pracovní dny.

Více